top of page
Koolituste läbiviimise meetodid ja Sinu panus

Meetodid, läbiviimine

Selleks, et toetada Sinu individuaalset arengut ja soovitud muutuste elluviimist kõige paremal moel:

   :: kasutame koolitustel erinevaid, täiskasvanuõppes edu toonud aktiivõppemeetodeid;

   :: hoiame koolitusgrupid väikesed (soovitavalt kuni 10 osalejat);

   :: panustame kõigi osalejate kaasamisse ja praktilise töö osakaalu suurendamisse (ca 75-80% programmi mahust). 

Modern%20Structure_edited.jpg

MEIE ÕPPEMEETODID

:: Aktiivloengud

:: Arutelud

:: Rollimängud

:: Lugude jutustamine

:: Ajurünnakud

:: Paarisülesanded

:: Juhtumite lahendamine

:: Õppemängud

:: Iseseisvad tööd

:: Video/audiotreening

:: Simulatsiooniülesanded

:: Loovülesanded

:: Ringülesanded

:: Rühmatööd

:: Refleksiooniülesanded

:: Eneseanalüüs

:: Arengu- ja tegevusplaan

:: ...

Modern%20Structure_edited.jpg

SINU PANUS OSALEJANA

Modern%20Structure_edited.jpg

TEENUSTE LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED

 :: Kus toimub?

 :: Ajakava

 :: Läbiviimine

Koolitused viime läbi Sinu poolt valitud kohas. Selleks võib olla:

 • Sinu töökoha koolitusruum,

 • hotelli koolitusruum,

 • turismitalu koolitusruum

 • või mõni muu avar, müravaba, valgusküllane, hea õhutatavuse, paindliku ruumilahenduse ja töökorras tehniliste vahenditega varustatud ruum.

Nõustamisteks sobivad hästi:​

 • Sinu töökoha nõupidamisruum

 • hotelli väikesed nõupidamisruumid

 • meie nõustamisruum Tallinnas, Rävala pst 7.

 • NB! Nõustamiseks sobib ruum, kust jutt välja ega sisse ei kosta, kus on õhutamisvõimalus ja mugavad tingimused vestluse läbiviimiseks. 

Koolitused viime üldjuhul läbi järgmise ajakava järgi, mida saab vajaduse korral muuta:

 • 09.30 saabumine, tervituskohv/-tee

 • 09.45 koolituspäeva algus

 • 11.30 energiapaus (15 min)

 • 13.00 lõunapaus (60 min)

 • 15.30 energiapaus (15 min)

 • 17.15 koolituspäeva lõpp

Nõustamised viime läbi, vastavalt Sinu soovile, kas:​

 • 60 minuti kaupa (1 kohtumistund)

 • 90 minuti kaupa (1,5 kohtumistundi)

 • kohtumiste kellaaeg: kokkuleppel, vahemikus 09.30-17.15

 • kohtumiste arvu ja ajalise perioodi lepime eraldi kokku.

 • NB! Esimene kohtumine (30 min) on tasuta. 

Koolitusi saad tellida standard-programmina (programmid kodulehel) või erilahendusena, nn. "Tailor Made" programmina Sinu ettevõttele.   

Tunnistuse / tõendi väljastamine:

Tunnistus väljastatakse:

 • programmide puhul, mille kestuseks on vähemalt 3 kuud.

 • osalejale, kes on programmi läbinud täies mahus või vähemalt 80% ulatuses, esitanud kodutöö ja saanud sellele positiivse tagasiside.  

Tõend väljastatakse:​

 • kõigil teistel juhtudel (sh. alla 3 kuu kestvad arengu- või tervise-programmid, üksikkoolitused)

 • nõustamise lõpus, kui klient seda soovib.

Modern%252520Structure_edited_edited_edi

TEENUSE KVALITEEDI TAGAMINE

Teenused

 • Enne teenuse osutamist teeme alati eeltööd, st. uurime ja täpsustame kliendi vajadusi;

 • Kõik teenused, mida osutame, on alati hästi ettevalmistatud (sh klient kaasatud);

 • Me kasutame teenuste osutamisel kaasaegseid arengu- ja aktiivõppe-meetodeid, et suurendada osalejate panust õpi- ja enesearenguprotsessi;

 • Me toetume teenuste osutamisel teaduspõhisele taustainfole ning jagame kogemuslugusid, mis innustavad osalejaid alustama oma edulooga (üksikisiku, meeskonna või organisatsioonina);

 • Me võtame ja anname teenuse protsessis pidevalt tagasisidet (suuliselt, kirjalikult), et hinnata kliendirahulolu ja seda, kui hästi hetkeolukord ja valitud teekond (meetodid) eesmärgi saavutamist toetavad;

 • Vaata lisaks "Tailor Made" teenuste koostöömudelit SIIT

Koolitus-/õppematerjalid

 • sisaldavad alati asjakohast ning kaasaegset infot, olles osalejate jaoks hästi praktiliseks töövahendiks nii koolitusel kui hiljem tööl.

 • koostamisel kasutame tõenduspõhist infomaterjali, teadusuuringuid ja muud tunnustatud andmepõhist infot, mis on oluline konkreetse teema käsitlemise ja edastamise seisukohast.

 • Koolitusmaterjalidena käsitleme töövihikuid, slaidimaterjali, jooniseid, skeeme, pildimaterjali, töölehti, individuaalseid teste, lisalugemist jmt.

 • jaotus toimub jooksvalt, teenuse osutamise käigus, kas trükitud jaotusmaterjalina ja/või elektrooniliselt (e-keskkonnas)

 • pikkades programmides, kus materjali tekib rohkem, anname osalejatele spetsiaalsed koolituskaustad või -mapid.

Läbiviijad / meie inimesed

 • oleme kõik oma valdkonna fännid ja usume, et energia, mida endas kanname, kandub edasi ka meie tegemistesse - koolitustesse, nõustamistesse;

 • meil kõigil on kõrgharidus ja teenuse osutamiseks vajalik erialane väljaõpe;

 • me omame teenuse osutamise valdkonnas töökogemust ja oleme läbinud mitmeid täiendkoolitusi;

 • me osaleme regulaarselt erialastel täiendkoolitustel ja/või konverentsidel;

 • teenuste arendamiseks ja teenuste osutamise kvaliteedi tõstmiseks viime läbi tagasisidevestlusi, töötubasid ja arengupäevi.

 • meeskonna ühistunne on meie jaoks teenuste osutamisel ja üksteisega suhtlemisel väga oluline. Seetõttu on ühisüritused meile olulised.    

 • Täpsema info meie meeskonnaliikmete kohta leiad SIIT

LISAINFO

 • Tervisekoda MASH viib läbi täiskasvanutele suunatud tööalaseid täienduskoolitusi ja nõustamisi, sh. üksikkoolitused ja pikaajalised "Tailor Made" arengu- ja terviseprogrammid ning nõustamised ettevõtetele.  

 • Oma tegevuses lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist ja teistest, asjakohastest õigusaktidest.

 • Osutame koolitus- ja nõustamisteenuseid järgmistes õppekava rühmades: juhtimine ja haldus; töökorraldus.

 • Koolitusi, arengu- ja terviseprogramme osutame vaid ettevõttesisestele gruppidele. Nõustamisteenust osutame üksikisikutele nii ettevõttesiseselt kui avatud teenusena.

 • Koolituste mahtu arvestame akadeemilistes tundides (1  AT = 45 minutit), nõustamiste mahtu täistunni alusel (1h = 60 minutit).

 • Teenuseid osutame eesti keeles, vajadusel vene ja inglise keeles.

 • Teenuste maksumus: nii organisatsioonisiseste kui üksikisiku teenuste maksumus lepitakse kokku iga kliendiga eraldi, vastavalt tellimuse (koostöö) kogumahule ja keerukuse astmele. Kliendil on õigus küsida personaalset pakkumist. 

 • Teenuste eest tasumine toimub arve alusel pangaülekandega. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, kui kliendiga ei ole teisiti kokku lepitud.

 • Teenust osutatakse tööpäevadel päevase õppetöö vormis, kui kliendiga ei ole teisiti kokku lepitud.

 • Teenuse osutamise tingimused (programm, läbiviimise aeg, koht, maksumus jmt) lepime iga kliendiga kokku koostööläbirääkimistel.

 • Teenuse osutamine toimub sõlmitud kokkuleppe alusel (leping).

MEIE EESMÄRK on pakkuda väga heal professionaalsel tasemel „Tailor Made“ nõustamis- ja koolitusteenuseid ettevõtetele ja asutustele, kus inimesed loovad väärtust pea ja südamega (vaimse tööga) ning kus on just seetõttu vaimse väsimuse, ülepinge, stressi ja läbipõlemise oht kõige suurem.

ME SOOVIME olla Sinu organisatsioonile parimaks pikaajaliseks partneriks, kes aitab algatada töötajate vaimse ning füüsilise tervise edendamises positiivseid muutusi ja toetab nende elluviimist.

bottom of page