top of page

Terviseedendus töökohal

Inimese tervis ning töövõime on omavahel seotud. Paljud organisatsioonid teavad seda ning on oma töötajate tervise hoidmiseks palju ära teinud, pakkudes neile erinevaid võimalusi terviseteenuste ja programmide näol. Ent ometi on veel väga palju organisatsioone, kus terviseedendusega ei tegeleta või tegeletakse minimaalselt.


Miks tasub tervise edendamisega töökohal tegeleda?


2019. aastal läbiviidud töökeskkonna terviseedenduse uuringus osalenud organisatsioonid leidsid, et põhjuseid on mitmeid ja kogetud kasu selline, mis julgustab tegevustega jätkama.


Organisatsioonis kogetud kasu terviseteemadega tegelemisest viimase viie aasta jooksul:

 • 45,7% töötajate rahulolu on kasvanud

 • 25,8% psühhosotsiaalne õhkkond on paranenud

 • 17,6% haiguspäevade arv on vähenenud

 • 16,9% töötajate produktiivsus on kasvanud

 • 16,2% organisatsiooni maine on paranenud

 • 13,9% tööstressi määr on kahanenud

 • 9,3% tööõnnetuste arv on vähenenud

Juhi toetus ja eeskuju loeb palju


Heade tulemuste saavutamisel ja terviseedendustegevuste elluviimisel on olnud abistavaks teguriks juhi ja juhtkonna toetus ning teadlikkus terviseedendamisega tegelemisel. Eeskujuks on juhid, kes ise tervislikke eluviise väärtustavad, terviseüritustel osalevad ning nende korraldamisel kaasa löövad.


Uuringus osalenud organisatsioonidest 44,2% hindasid juhi või juhtkonna toetust tugevana ja 38,4% keskmiselt. Nõrk juhtkonna toetus oli 17,4% organisatsioonidel.


Mis on veel aidanud?


Terviseedendusele töökohal on organisatsioonide hinnangul hästi kaasa aidanud soodustuste ja toetuste pakkumine ning erisoodustusmaksu kaotamine sporditoetustelt. Samuti on aidanud teavitustegevused ja üleüldine terviseteemaline teadlikkuse kasv. Seda nii töötajate hulgas kui ühiskonnas laiemalt. Kasvanud on töötajate huvi enda tervise ja terviseedendusvõimaluste vastu tööl.


Terviseedenduses toimunud muutused


Ligi pooltes uuringus osalenud organisatsioonides on viimase viie aasta jooksul suurenenud töötajatele tervist toetavate tegevuste pakkumine ja ligi 40% organisatsioonides on töötajad neid võimalusi üha rohkem ka kasutanud.


69% organisatsioonidest on enda hinnangul saanud terviseteemadega tegelemisest kasu.

Õnnestumistena toodi kõige enam välja võimaluste, teenuste ja toetuste suurenemist organisatsioonis (mitmekesisem toiduvalik, SportID toetus, treeningruum töökohal, vaktsineerimine, massaaž jmt) ning terviseteemadega seotud ürituste (tervisenädalad, liikumisüritused, ühismatkad) ja koolituste korraldamist või nendel osalemist.


Ka toodi õnnestumistena esile töötajate suurenenud huvi ja aktiivsust oma tervisega tegelemisel, üritustel osalemisel ning töökeskkonna teadlikku kujundamist (eelkõige seoses ergonoomikaga). Mainiti ka head teavitustegevust ja töötajate teadlikkuse suurenemist.


Soovitused terviseedendamiseks töökohal

 • Kaasa inimesi - nii saad teada, mida Sinu inimesed tegelikult vajavad ja aitad kaasa heade (soovitud) muutuste kiiremale toimumisele;

 • Toeta arengut - võimalda inimestel areneda ja ennast teostada organisatsiooni sees. Leia üles nende tugevused ja rakenda neid parimal moel;

 • Loo võimalusi - iga samm või tegevus terviseedendamises aitab kaasa inimeste töövõimele, tööga rahulolu kasvule ning seeläbi ka organisatsiooni edule;

 • Ole eeskujuks - algata uusi terviseprogramme organisatsioonis, järgi ise tervislikku elustiili ja tunnusta ning toeta kõiki, kes seda teevad või teha soovivad;

 • Tegele vaimse tervise ohtudega - psühhosotsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisega aitad kaasa töötajate tervisemurede vähenemisele ning tööõhkkonna paranemisele.

Kas on ka takistusi?


Uuring tõi välja, et enamasti on takistuseks rahalised võimalused, kuid mitte ainult.

Üheks olulisemaks põhjuseks on suhtumise ja teadlikkuse küsimus. Palju sõltub hoiakutest, mõtteviisist, väärtustest ehk sellest, millisest vaatenurgast töötajate tervisega tegelemist nähakse.


Kui tundub, et takistusi on liiga palju, mõtle, mida Sina juhina saavutada tahad ja mis on Sinu jaoks oluline. Täna. Homme. Tulevikus. Ja siis vaata, kuidas sinna pilti paigutuvad ... Sinu inimesed.


Artikli koostamisel on kasutatud Tervise Arengu Instituudi poolt läbiviidud "Töökoha terviseedenduse uuring 2019" materjale.Comentários


bottom of page